SQL’de WHERE ve HAVING Kullanımı

Merhabalar, bu yazıda SQL’de sık kullanılan komutlardan ikisi olan WHERE ve HAVING koşullarının kullanım şekilleri örnek ile aktarılmaktadır.

WHERE, FROM tarafından ana tablodan getirilmesi istenen satırlarda bir filtre işlevi görmektedir. Yani sorguya bazı kısıtlamalar getirerek ana tablo içerisinden kullanılacak olan veriyi seçmektedir. Bu işlem gruplamadan önce yapılmaktadır. Toplama işlevli koşullar olan aggregate fonksiyonlarda kullanılmamaktadır.

HAVING ise GROUP BY sayesinde gruplanmış olan veriden sonra filtreleme yapmaktadır. Bu sebeple gruplandıktan sonra bir filtre verilecekse o filtrede SUM, AVG, COUNT gibi aggregate fonksiyonların bulunması gerekmektedir.

Örnek:

Table

Senaryo-1

Table isimli tabloda maaşı 6000'den büyük olan müşteriler, şehirleri ve maaşları:

Sorgu-1 ve Sonuç-1 doğrultusunda şu yorum yapılmaktadır: Table isimli tabloda 6000'den büyük maaşa sahip 3 adet müşteri bulunmaktadır. Bu müşterilerden 2 tanesi İstanbul’da ve 1 tanesinin Kocaeli’nde yer aldığı ilgili sorgu sayesinde ortaya çıkarılmıştır.

Senaryo-2

Table isimli tabloda maaşı 6000'den büyük olan müşteriler arasından total müşteri sayısı 1den fazla olan şehir ve adedi:

Sonuç-2

Sorgu-2 ve Sonuç-2 doğrultusunda ise şu yorum yapılmaktadır: Table isimli tablodaki müşterilerde maaşı 6000'den büyük olan şehir 2 adet ile İstanbul olmaktadır.

--

--

İş Zekası Stj. | Tecrübe edindiğim bilgileri paylaşmak mutluluk verdiği için buradayım. İletişim: akdoganf1510@gmail.com | www.linkedin.com/in/fadime-akdogan

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store